Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


W dniu 12 lutego 2015 r. Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).


RPO jest najważniejszym narzędziem realizacji ,,Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”. Choć jest następcą RPO WiM 2007-2013 będzie się od niego znacząco różnił. Między innymi dlatego, że umożliwi realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.


Ponad 1,7 mld euro z obu tych źródeł przyczyni się do wspierania potencjałów województwa i kompleksowego rozwiązywania problemów przyczyniając się do budowania bazy dochodowej województwa oraz do wzrostu zatrudnienia. Program dofinansuje przedsięwzięcia w obszarze m.in.: przedsiębiorczości, kształcenia, szkolenia oraz szkolenia zawodowego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, transportu, efektywności energetycznej, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, kultury i dziedzictwa, rewitalizacji, dostępu do usług publicznych, regionalnego rynku pracy czy włączenia społecznego.
Priorytetem RPO WiM jest wsparcie gospodarki. Środki dla przedsiębiorstw będą dostępne w kilku osiach priorytetowych Programu. W szczególności z przeznaczeniem na rozwój inteligentnych specjalizacji gospodarczych województwa. Dwukrotnie większa w stosunku do RPO WiM 2007-2013 będzie skala wykorzystania instrumentów zwrotnych. W wielu dziedzinach premiowane będzie sieciowanie i partnerstwa, a wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych będzie zasadą horyzontalną przy wyborze projektów.
Trwają prace nad rozpoczęciem realizacji Programu. Priorytetem Samorządu Województwa będzie uruchomienie pierwszych naborów wniosków. Z uwagi na różnorodne czynniki m.in. fakt, że nie wszystkie niezbędne akty prawne zostały już przyjęte nastąpi to w drugiej połowie roku.
Poza RPO WiM środki na rozwój województwa dostępne będą również w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia oraz w programach krajowych, m.in. PO Infrastruktura i Środowisko, czy PO Wiedza Edukacja Rozwój
 


Załączone pliki: